Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  22.03.2012р. зміна складу посадових осіб емітента


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості :

Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»; організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 33770879; місцезнаходження емітента 49094,                           м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 3, міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 3739793; електронна поштова адреса емітента: rebus_ukraine@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: rebus_ukraine.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:

                Відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Ребус Україна» (далі-Товариство), протокол від 21.03.2012р. прийнято наступне: 1. У зв’язку із поданням Саламутіної І.В. заяви про припинення її повноважень як Ревізора Товариства, відкликати з 21.03.2012 року Саламутіну Ірину Володимирівну (паспорт АК №727450, виданий 19.11.1999р. Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області)  з займаної посади Ревізора Товариства. Перебувала на даній посаді 1 рік. 2. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів, обрати строком на три роки Ревізора Товариства в особі Руденко Тетяни Миколаївни (паспорт серії АК №390205 виданий Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 16.11.1998р.). Протягом своєї дійльності обіймала посади бухгалтера.  Всі зазначені особи акціями Товариства не володіють, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Директор ПАТ «Ребус Україна»                                                               Кононова К.Ю.

                                                                                                                       

 

ProEmitent.INFO